Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан хөнгөлттэй зээлийн  3694, 3695, 8348 дугаар хэлэлцээр,  буцалтгүй тусламжийн  0594, 0595 дугаар хэлэлцээрт зааснаар ” Улаанбаатар хотын Иргэдийн төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба Дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл” төслийн худалдан авах ажиллагаа Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журмыг мөдхөөр заасан байдаг. 

“Зээлийн хэлэлцээр”-ийн “Худалдан авах ажиллагаа” хэсэгт зааснаар:

“Зээлийн шугамаас санхүүжих бараа, ажил худалдан авах ажиллагааг Азийн хөгжлийн банкны ‘Худалдан авах ажиллагааны журам’ /тухай бүр нэмэлт, өөрчлөлт орсон/-ын дагуу явуулна.”

Төслийн хүрээнд санхүүжигдэх бүх зөвлөх үйлчилгээний сонгон шалгаруулалтыг Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны заавар журмын дагуу сонгон шалгаруулалт хийнэ.

                                                                         

Энд дарж худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөөг харна уу.