ULAANBAATAR GREEN AFFORDABLE HOUSING
AND RESILIENT URBAN RENEWAL
SECTOR PROJECT (AHURP)

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд байгуулсан хөнгөлттэй зээлийн  3694, 3695, 8348 дугаар хэлэлцээр,  буцалтгүй тусламжийн  0594, 0595 дугаар хэлэлцээрт зааснаар ” Улаанбаатар хотын Иргэдийн төлбөрийн чадварт нийцсэн ногоон орон сууц ба Дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл” төслийн худалдан авах ажиллагаа Азийн хөгжлийн банкны худалдан авах ажиллагааны журмыг мөдхөөр заасан байдаг. 

“Зээлийн хэлэлцээр”-ийн “Худалдан авах ажиллагаа” хэсэгт зааснаар:

“Зээлийн шугамаас санхүүжих бараа, ажил худалдан авах ажиллагааг Азийн хөгжлийн банкны ‘Худалдан авах ажиллагааны журам’ /тухай бүр нэмэлт, өөрчлөлт орсон/-ын дагуу явуулна.”

All consulting services to be financed under the project shall be selected according to the ADB Procurement guidelines.

                                                                         

Please, press here for procurement plan.