ULAANBAATAR GREEN AFFORDABLE HOUSING
AND RESILIENT URBAN RENEWAL
SECTOR PROJECT (AHURP)

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

About AHURP

ТӨСЛИЙН ТУХАЙ

Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа 2050”-д туссан “Улаанбаатар хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт бүхий суурьшлын зөв тогтолцоотой, олон улсад өрсөлдөгч метрополитан болгон хөгжүүлэхэд гэр хорооллын өрхүүдийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангасан, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай ногоон технологи бүхий эрүүл, аюулгүй, таатай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх”зорилтуудын хүрээнд Азийн хөгжлийн банк, Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийг хэрэгжүүлж байна. 

Хүрэх үр дүн

 

Төсөл хэрэгжүүлснээр дараах үндсэн 3 бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий үр дүнд хүрэхээр төлөвлөж байна. Үүнд:

  1. Гэр хороололд нийгмийн дэд бүтцийн барилга байгууламж болон орон сууцны барилгууд барих.
  2. Гэр хороололд хүлэмжийн хийн ялгарал бага, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй, орлогод нийцсэн орон сууцны барилга байгууламж барих хөрөнгө оруулагчидад урт хугацааны санхүүжилт олгож ногоон зээлд хамрагдах өрхүүдэд зориулсан зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх.
  3. Салбарын бодлого шинэчлэл, чадавхийг бэхжүүлэх.

 

Төслийн онцлог, ач холбогдол

Төслийн хүрээнд баригдах орон сууцны барилгажилтын ажилд шаардлагатай нэг маягийн нарийвчилсан зураг төслийг ногоон барилгын материалын харьцуулсан судалгаа, ногоон барилгын 37 төрлийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (KPI) бүхий техникийн ерөнхий шаардлагыг хангуулах, Олон Улсын Ногоон барилгын үнэлгээний систем болох EDGE (Excellence in Design For Greater Efficiencies) стандартыг барилгын зураг төсөл, барилгажилтын бүх үе шатанд хангуулна.

Энэ хүрээнд эко хороолол, ногоон барилгын дараах шаардлагуудыг төлөвлөлт, зураг төсөлд тусгасан.

Төслийн бүтээн байгуулалтын болон бодлогын шинэ Улаанбаатар хотын нийгэм, байгаль орчин, эдийн засагт дараах хувь нэмрийг оруулна.

  • Төслийн барилга байгууламжид сэргээгдэх эрчим хүчний шийдлийг нэвтрүүлж, эрчим хүчний хэмнэлттэй ногоон орон сууц бүхий эко хорооллуудыг бий болгох, ингэснээр агаар, хөрс, орчны бохирдол, хүлэмжийн хийн ялгарал буурах,
  • Түрээсийн орон сууцны санг нэмэгдүүлэх, бага, дунд орлоготой иргэдийг орон сууцжуулах, газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах
  • Гэр хорооллын бүсийн нэг га талбайд ноогдох хүн амын нягтралыг нэмэгдүүлэх мөн нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх,
  • Төслийн талбарт хамрагдсан иргэдээс мэргэжилтэй ажилчид бэлтгэн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн чадавхийг бэхжүүлж орлогын тогтмол эх үүсвэртэй болох нөхцөлийг бүрдүүлэх,
  • Дэд төвүүдэд нийгмийн байгууламж, орон сууц бүхий орчин нөхцөлийг хөгжүүлснээр хотын төвийн төвлөрөл, авто замын түгжрэлийг бууруулж, хотын эдийн засгийг тэлэх шинэ орон зай, боломжийг бий болгох,
  • Монгол улсад ногоон орон сууцны санхүүжилтийн жишиг механизмийг бий болгох,
  • Жендерийн мэдрэмжтэй, тэгш хүртээмжтэй төлөвлөлтийг нэмэгдүүлэх, барилгын салбар дахь жендерийн хэвшмэл ойлголтыг бууруулах зэрэг байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн олон төрлийн ач холбогдолтой.

PROJECT
PHASES

The housing project will be carried out in five phases to deliver eco-district for 10,000 housing units in an of 100-hectare area in the sub-centers of Ulaanbaatar. Each phase of the project will be implemented in the following manners.

PHASE I (2022-2024)

10ha, 2 eco-districts

Social and rent owned housing - 150
Affordable housing - 550
Market trade housing - 300

Total: 1000 housing units

PHASE II, III (2023-2025)

40ha, 8 eco-districts

Social and rent owned housing - 600
Affordable housing - 2200
Market trade housing - 1200

Total: 4000 housing units

PHASE IV, V(2024-2027)

50ha, 10 eco-districts

Social and rent owned housing - 750
Affordable housing - 2750
Market trade housing - 1500

Total: 5000 housing units

Project implementation unit

PROJECT STEERING COMMITTEE
(Ministry of Finance, Ministry of Construction and Urban Development, Ministry of Environment and Tourism, Capital City Governor's Office, Development Bank of Mongolia)

Municipality of Ulaanbaatar
Ulaanbaatar city Housing Policy Department
Project Management Office

1. Project Implementation and Management Support

On June 25, 2020, Irish "AARC" and Finnish "FCS" partnership

2. Eco-neighborhood feasibility study, work plan and policy reform support

On July 25, 2020, South Korea's "Sunjin & Soosung Architecture & Engineering" partnership

Development Bank of Mongolia
DBM Asset Management LLC
Green housing fund

3. Support for sustainable green finance

2020.04.11-ний өдөр Шинэ Зеландын “Castalia Limited”, БНЭУ-ын “IPE Global Limited” түншлэл.