Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Төслийн тухай

ТӨСЛИЙН ТУХАЙ

Төсөл хэрэгжүүлэх үндэслэл

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа 2050”-д туссан “Улаанбаатар хотыг орон зайн оновчтой төлөвлөлт бүхий суурьшлын зөв тогтолцоотой, олон улсад өрсөлдөгч метрополитан болгон хөгжүүлэхэд гэр хорооллын өрхүүдийн орон сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангасан, хүлэмжийн хийн ялгарал багатай ногоон технологи бүхий эрүүл, аюулгүй, таатай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх”зорилтуудын хүрээнд Азийн хөгжлийн банк, Уур амьсгалын ногоон сангийн санхүүжилтээр Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжээс “Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл”-ийг хэрэгжүүлж байна. 

Хүрэх үр дүн

 

Төсөл хэрэгжүүлснээр дараах үндсэн 3 бүрэлдэхүүн хэсэг бүхий үр дүнд хүрэхээр төлөвлөж байна. Үүнд:

  1. Гэр хороололд нийгмийн дэд бүтцийн барилга байгууламж болон орон сууцны барилгууд барих.
  2. Гэр хороололд хүлэмжийн хийн ялгарал бага, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй, орлогод нийцсэн орон сууцны барилга байгууламж барих хөрөнгө оруулагчидад урт хугацааны санхүүжилт олгож ногоон зээлд хамрагдах өрхүүдэд зориулсан зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх.
  3. Салбарын бодлого шинэчлэл, чадавхийг бэхжүүлэх.

 

Төслийн онцлог, ач холбогдол

Төслийн хүрээнд баригдах орон сууцны барилгажилтын ажилд шаардлагатай нэг маягийн нарийвчилсан зураг төслийг ногоон барилгын материалын харьцуулсан судалгаа, ногоон барилгын 37 төрлийн гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт (KPI) бүхий техникийн ерөнхий шаардлагыг хангуулах, Олон Улсын Ногоон барилгын үнэлгээний систем болох EDGE (Excellence in Design For Greater Efficiencies) стандартыг барилгын зураг төсөл, барилгажилтын бүх үе шатанд хангуулна.

Энэ хүрээнд эко хороолол, ногоон барилгын дараах шаардлагуудыг төлөвлөлт, зураг төсөлд тусгасан.

Төслийн бүтээн байгуулалтын болон бодлогын шинэ Улаанбаатар хотын нийгэм, байгаль орчин, эдийн засагт дараах хувь нэмрийг оруулна.

  • Төслийн барилга байгууламжид сэргээгдэх эрчим хүчний шийдлийг нэвтрүүлж, эрчим хүчний хэмнэлттэй ногоон орон сууц бүхий эко хорооллуудыг бий болгох, ингэснээр агаар, хөрс, орчны бохирдол, хүлэмжийн хийн ялгарал буурах,
  • Түрээсийн орон сууцны санг нэмэгдүүлэх, бага, дунд орлоготой иргэдийг орон сууцжуулах, газрыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах
  • Гэр хорооллын бүсийн нэг га талбайд ноогдох хүн амын нягтралыг нэмэгдүүлэх мөн нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлэх,
  • Төслийн талбарт хамрагдсан иргэдээс мэргэжилтэй ажилчид бэлтгэн ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн чадавхийг бэхжүүлж орлогын тогтмол эх үүсвэртэй болох нөхцөлийг бүрдүүлэх,
  • Дэд төвүүдэд нийгмийн байгууламж, орон сууц бүхий орчин нөхцөлийг хөгжүүлснээр хотын төвийн төвлөрөл, авто замын түгжрэлийг бууруулж, хотын эдийн засгийг тэлэх шинэ орон зай, боломжийг бий болгох,
  • Монгол улсад ногоон орон сууцны санхүүжилтийн жишиг механизмийг бий болгох,
  • Жендерийн мэдрэмжтэй, тэгш хүртээмжтэй төлөвлөлтийг нэмэгдүүлэх, барилгын салбар дахь жендерийн хэвшмэл ойлголтыг бууруулах зэрэг байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн олон төрлийн ач холбогдолтой.

Төслийн
үе шат

Гэр хорооллыг орон сууцжуулах төсөл нь 5 үе шаттай хэрэгжих ба Улаанбаатар хотын дэд төвүүдэд 100 га талбарт 10,000 өрхийн амьдрах эко хорооллыг төлөвлөж, бүтээн байгуулах зорилготой. Төслийн хэрэгжилтийг үе шат бүрийн хүрээнд дараах байдлаар хангана.

I Үе шат (2022-2024)

10 га, 2 эко хороолол

Халамжийн, түрээсийн орон сууц-150
Орлогод нийцсэн орон сууц-550
Зах зээлийн үнээр борлуулах орон сууц-300

Нийт: 1000 орон сууц

II, IIIҮе шат (2023-2025)

40 га, 8 эко хороолол

Халамжийн, түрээсийн орон сууц-600
Орлогод нийцсэн орон сууц-2200
Зах зээлийн үнээр борлуулах орон сууц-1200

Нийт: 4000 орон сууц

IV, V Үе шат (2024-2027)

50 га, 10 эко хороолол

Халамжийн, түрээсийн орон сууц-750
Орлогод нийцсэн орон сууц-2750
Зах зээлийн үнээр борлуулах орон сууц-1500

Нийт: 5000 орон сууц

Төслийн нэгж

ТӨСЛИЙН УДИРДАХ ХОРОО
(СЯ, БХБЯ, БОАЖЯ, НЗДТГ, МУХБ)

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар
Нийслэлийн Орон Сууцны Бодлогын газар
Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж

1. Төслийн хэрэгжилт ба Менежментийн дэмжлэг

2020.06.25-ны өдөр Ирландын “AARC” болон Финландын “FCS” түншлэл

2. Эко-хорооллын ТЭЗҮ, ажлын зураг ба бодлогын шинэчлэлийн дэмжлэг

2020.07.25-ны өдөр БНСУ-ын “Sunjin & Soosung Architecture & Engineering” түншлэл

Монгол Улсын Хөгжлийн банк
Ди Би Эм Ассет менежмент (ҮЦК) ХХК
Ногоон орон сууцны сан

3. Тогтвортой ногоон санхүүгийн дэмжлэг

2020.04.11-ний өдөр Шинэ Зеландын “Castalia Limited”, БНЭУ-ын “IPE Global Limited” түншлэл.