Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

В15 талбар

Баянхошуу В15 талбарын төлөвлөлт

Байршил 

Төлөвлөлт

Онцлог

Барилгын явц

Үйл ажиллагаа