Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Нүүлгэн шилжүүлэлт

Нүүлгэн шилжүүлэлт

Төсөл нь нүүлгэн шилжүүлэлт болон газар чөлөөлөх үйл ажиллагааг дараах хоёр аргаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 • Төслийн эко-хорооллуудын хүрээнд иргэдийн эрэлтэд суурилж, сайн дурын үндсэн дээр газраа орон сууцаар солилцож төслийг хэрэгжүүлнэ.
 • Төслийн эко дүүргийн талбайгаас гадуур хийгдэх үндсэн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын үед шаардлагатай газруудад албадан газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэлтийг хэрэгжүүлнэ.
САЙН ДУРААР ГАЗАР СОЛИЛЦОХ

Азийн хөгжлийн банк нь Баянхошуу дэд төвийн баруун, Сэлбэ дэд төвийн зүүн хэсгийг уг төслийн эхний шатны үндсэн хоёр талбай болгож хөгжүүлэхээр 2018 онд баталсан. Дараагийн үе шатны эко хорооллын бүтээн байгуулалт нь Сайн дурын үндсэн дээр газраа солих төлөвлөгөөтэй адилхан хийгдэх юм.

Засгийн газар нь Сайн дурын үндсэн дээр газраа солилцох үйл явц НЗДТГ-ын баталгаажуулж бэлтгэсэн төлөвлөгөөтэй нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, дэд төсөлтэй холбоотойгоор аливаа биет болон эдийн засгийн нүүлгэн шилжүүлэлт хийгдэхгүй байхыг анхаарч ажиллана. Үүнд:

 • АХБ болон НЗДТГ-тай тохиролцсон Сайн дурын үндсэн дээр газар солилцох төлөвлөгөөний (СДҮГСТ) дагуу нөхөн олговрыг төсөлд хамрагдсан иргэдэд олгосон эсэхэд;
 • Нийт өрхийн орлогын түвшний 10 хуваасан бүлгийн хамгийн доод шатны 1-3 бүлэгт хамрагдах, газар эзэмших эрхгүй зорилтот бүлгийн өрхөд түрээсийн болон түрээслээд өмчлөх орон сууцны сарын зардал нь (түрээсийн болон ашиглалтын төлбөрийг оруулснаар) орлогынх нь 25 хувиас хэтрэхгүй байх нийгмийн зориулалттай орон сууц олгоход;
 • Өрхийн сарын орлогын түвшний 10 хуваасан бүлгийн дөрөв дэх бүлгээс дээш орлоготой газар эзэмших эрхгүй өрхөд түрээсийн болон түрээслээд өмчлөх орон сууцны сарын зардал нь (түрээсийн болон ашиглалтын төлбөрийг оруулснаар) өрхийн орлогын 30 хувиас хэтрэхгүй байх нийгмийн зориулалттай орон сууц эсвэл орлогод нийцсэн орон сууц авах боломжийг олгоход;
 • АХБ болон НЗДТГ-ын харилцан тохиролцсоны дагуу СДҮГСТ-ний дагуу орлого, амьжиргааг сэргээх цогц хөтөлбөрийг бий болгоход хяналт тавьж ажиллана.
АЛБАДАН НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТ

Төслийн эко-хорооллын гадуурх талбайд дэд бүтэц байгуулахтай холбоотойгоор албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн нөлөөлөл үүсч болзошгүй тул АХБ-ны Хамгааллын бодлогын дагуу Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээ (НШХХ)-г 2018 онд боловсруулан бэлтгэсэн юм. Энэ нь Засгийн газраас 2018-2021 онуудад батлагдсан болон шинэчлэгдсэн хууль, тогтоол, журмын өөрчлөлт, түүнчлэн УБХГХХХОДХТ-ийн 1 ба 2 дугаар үе шатыг хэрэгжүүлсэн сургамжийг тусгаж 2021 онд шинэчлэн боловсруулагдсан болно. Засгийн газраас дараах асуудлуудыг хангаж ажиллах үүрэгтэй. Үүнд:

 • Албадан газар чөлөөлөх зайлшгүй шаардлага үүсэх үед батлагдсан зураг төсөлд үндэслэн Нүүлгэн шилжүүлэлтийн хамрах хүрээний дагуу Газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө (ГЧНШТ)-г боловсруулж, газар чөлөөлөх үйл ажиллагааны өмнө АХБ-нд хянуулж, зөвшилцөхөөр хүргүүлнэ. Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг төлөвлөх, шинэчлэх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих ажлыг АХБ, НЗДТГ-ын хооронд тохиролцсон ГЧНШТ-нд заасан бүх заалтын дагуу гүйцэтгэх шаардлагатай.
 • Нөлөөлөлд өртсөн бүх хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл явцыг төлөвлөх, шинэчлэх, хэрэгжүүлэх, хяналт тавих зэрэг мэдээллээр бүрэн хангана.
 • Газар чөлөөлөх, нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаанд шаардагдах нөхөн олговрыг батлагдсан төсөв, төслийн хуваарийн дагуу олгоно.
 • Нүүлгэн шилжүүлэлтийн төлөвлөгөөн дэх төсөв тооцооноос хэтэрсэн тохиолдолд аливаа нэмэлт зардлыг төслийн хуваарийн дагуу хангана.
 • Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж болон бүх хэрэгжүүлэгч агентлагууд ГЧНШТ-ний шинэчлэл, хэрэгжилтэд хяналт тавих, хариуцах албан тушаалтныг томилж, хагас жил тутамд дотоод хяналтын тайланг АХБ, НЗДТГ-т хүргүүлнэ.
 • Иргэд, олон нийтээс ирүүлсэн санал, гомдол хүсэлтийг бүртгэн авч, шийдвэрлэх механизм ажиллуулна.
САНАЛ ХҮСЭЛТ ИЛГЭЭХ ШАТ АЛХАМ

Оршин суугч та Улаанбаатар Хотын Ногоон орон сууц төсөлтэй холбоотой санал, хүсэлт, гомдол, талархлаа дараах сувгаар бидэнд ирүүлээрэй.

Таны гаргасан санал, хүсэлт, гомдол, талархлын хариуг Нийслэлийн гомдол барагдуулах 1086 тоот захирамжид үндэслэн 30 хоногийн дотор төслийн зүгээс шийдвэрлэн ажиллах болно. Таны гаргах санал, хүсэлт, гомдол, талархал нь хууль шүүхийн шатны бус иргэд төсөлтэй зөвшилцөн шийдвэрлүүлэх боломжтой асуудлуудыг хамрахыг та анхаарна уу. Өөрөөр хэлбэл газар, үл хөдлөх хөрөнгийн маргаан, гэмт хэргийн чанартай асуудал зэргийг та шууд шүүх цагдаагийн байгууллагад өргөдөл гаргаж, цаг алдалгүй шийдвэрлүүлэх нь зүйтэй гэдгийг танд зөвлөж байна.

 

Хэрэв та өргөдөл гомдлоо өөрөө бичиж илгээхэд хүндрэлтэй, дараах сувгуудыг ашиглахад төвөгтэй байвал 77770023 тоот утсаар хандан, Орон Нутгийн Оршин суугчдын төлөөллөөс бүрдсэн Төслийн Гомдол Барагдуулах Иргэд Оршин Суугчдын Зөвлөлд хандан тусламж авч болно. Тэд танд:

 1. Гомдол гаргах загвар хуудсыг хэрхэн бөглөхөд тусална.
 2. Таны амаар гаргасан гомдлыг хүлээн авч, аль болох чиргэдэлгүй шийдвэрлэж өгөхийг эрмэлзэх ба хэрэгтэй мэдээллээр ханган чиглүүлнэ.
 3. Иргэн таныг гомдол саналаа баталгаажуулахад дэмжлэг үзүүлнэ (зураг авах, хавсаргах гэх мэт).
 4. Та талархлаа хүргүүлж тэдэнтэй уулзаж, ярилцаж болно.
 5. Таны санал, гомдол, хүсэлт, талархлын хариуг танд уламжилна.

 

Дээрх бүхнээр хязгаарлагдахгүй, гомдол барагдуулахтай холбоотой бусад байдлаар таныг төслийн хамт олонтой холбох гүүр болж ажиллах үүрэгтэй болно.

НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭЛТИЙН ХЯНАЛТ

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж нь СДҮГСТ болон ГЧНШТ-ний хэрэгжилтэд дотоод хяналт тавьж, сар бүр тайланг НЗДТГ-т хүргүүлнэ. Мөн НЗДТГ болон АХБ-нд нүүлгэн шилжүүлэлтийн хагас жилийн дотоод хяналтын тайланг бэлтгэж, АХБ-ны вэб сайтад байршуулахаар илгээнэ.

Төслийн бүх үе шат дахь СДҮГСТ болон сайн дурын бус газар чөлөөлөлт, нүүлгэн шилжүүлэлтийн үйл ажиллагаанд хараат бус, хөндлөнгийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хийлгэнэ. Нэмж дурдахад хөндлөнгийн хяналт хийх байгууллага (ХХҮ) нь төслийн хүрээнд хийгдэж буй гэрээ, хэлцлийн дагуу газар чөлөөлөх, төлбөр тооцоо хийх үйл явцад ажиглалт хийж, баталгаажуулах ажлыг гуравдагч этгээдийн зүгээс гүйцэтгэх үүрэгтэй юм.

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ, ХАРИУЛТ

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл нь юм.

 1. Төслийн багийн зүгээс иргэдтэй хэд хэдэн шатны уулзалт, зөвлөгөөн зохион байгуулна.
 2. Төслийн эхний шатанд Баянхошуу болон Сэлбэ дэд төвүүдийн сонгогдсон байршилд 2017-2018 онд судалгаанд хамрагдсан байсан өрхүүдийн төсөлд оролцох хүсэл сонирхолтой хэвээр эсэхийг дахин нягтална.
 3. Нэг эко-хороолол барихад нэг дор байрлалтай,хамгийн багадаа 4 га газрын иргэд төсөлд хамрагдах хүсэлтээ ирүүлснээр төсөл хэрэгжих байршил баталгаажна.
 4. Инженерийн баг нь эко-хорооллын ТЭЗҮ болон нарийвчилсан зураг төслийг боловсруулж, бүтээн байгуулалтын төсвийг тооцно.
 5. ТХН-ийн хөлсөлж авсан үл хөдлөх хөрөнгийн хараат бус үнэлгээчин төсөлд оролцогч өрхүүдийн газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийг үнэлнэ.
 6. Төслийн багийнхан үл хөдлөх эд хөрөнгийн нарийвчилсан хэмжилт, тооллого, үнэлгээний үр дүнг төсөлд оролцогч өрхүүдэд тайлбарлаж өгнө. Хэрэв хашааны эзэн үнэлгээний дүнд сэтгэл ханамжтай бол газраа орон сууцаар солих гэрээ байгуулна.

Айл өрхүүд зөвхөн сайн дурын үндсэнд нэгдэж төсөлд оролцох ёстой. Иймд төсөлд хамрагдах хүсэлтэй иргэд төслийн зүгээс зохион байгуулах уулзалт, зөвлөгөөнд идэвхитэй оролцож, төслөөс явуулах асуулга судалгааны үеэр төсөлд оролцох хүсэлтээ илэрхийлэх хэрэгтэй. Хашааны эзэн болон хашаанд хамт амьдардаг өрхүүд хамтдаа төсөлд хамрагдахаар зөвшөөрсөн байх шаардлагатай.