Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Гурван улирлын хүлэмж

Төлөвлөлт

Байршил 

Төлөвлөлт

Онцлог

Барилгын явц

Үйл ажиллагаа