Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн
ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар
бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

Улаанбаатар хотын орлогод нийцсэн ногоон орон сууц ба дасан зохицох чадвар бүхий хотын шинэчлэл салбарын төсөл

В13 талбар

Баянхошуу В13 талбарын төлөвлөлт

Байршил 

Төлөвлөлт

Онцлог

Барилгын явц

Үйл ажиллагаа